Parsa

Dhahran, Saudi Arabia

http://faculty.kfupm.edu.sa/MATH/pbakhtary/

algebraic geometer