Thai Anthem

Bangkok, Thailand

http://chilebodyboard.com/question-answer-thai-national-anthem/

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนทุกรัฐทุกภาคส่วนที่หลอมรวมด้วยเลือดเนื้อของวีรบุรุษชาวไทยจนมาเป็นชาติไทยทุกวันนี้อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีคำแปล:ประเทศจะอยู่ได้ก็ด้วยคนไทยล้วนหมายสมัครสมานสามัคคีรักใคร่ปองดองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่กดขี่ข่มเหงกันเองไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่คนไทยเป็นคนที่รักสงบแต่ในยามรบเราก็ไม่หวั่นเกรงต่อข้าศึกเราพร้อมจะลุกขึ้นสู้ต่อผู้ที่มารุกรานประเทศหรือข่มเหงรังแกโดยไม่เสียดายชีวิตสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยคนไทยพร้อมจะสละเลือดเนื้อทุดหยาดหยดโดยไม่เสียดายเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชชาติไทยชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปไชโย

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more