neves

Rio de Janeiro, Brazil

http://www.mosquito.pro.br

A Brazilian software developer trying to become a gray beard unix guru hacker. Beard. Check. Gray. Check. Unix. Check. Hacker. Check. Guru. Ops, not yet. 80% done!

Top Questions
1 2 3 4 5 6

Top Answers
1 2 3