Skip to main content

Huihui Li

Xiamen, Fujian, China

Teaching econometrics and mathematical economics at Xiamen University

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more