Francesco Marchetti-Stasi

Rome, Metropolitan City of Rome, Italy