cantera

United States

Full-stack developer: JavaScript, jQuery, Backbone.js, HTML5, CSS3, MongoDB, Python, Ruby, PHP, MySQL, Laravel, Symfony, Doctrine