raddaqii

Berlin, Germany

https://about.me/carstenraddatz

DevOp, 劉愷恩, systems architect. Internationally minded.