M Schenkel

Rochester, NY

http://www.embeddedanalytics.com

I program predominantly in Delphi.