Neeraj Singh

Mumbai, India

There are two ways to write error-free programs; only the third one works. (Alan J. Perlis)