rayzinnz

New Zealand

Interested in VBA, VB.net, java (android), C#.net, python, ruby.