Shady Boshra

Asyut, Egypt

https://remote.com/ShadyBoshra2012

Hello in my profile, Here's Shady Boshra, I am student and developer. I welcome any msg from you.