vonPetrushev

Düsseldorf, Germany

https://petrushev.github.io/

Python developer / Postgresql zealot / Spark evangelist

https://petrushev.github.io/