harryghgim

Seoul, South Korea

Hi. I'm learning Web Dev and Python. I love Vim.