Shekhar Chikara

Gurgaon, India

http://shekharchikara.blogspot.com

Technology enthusiast.