Goran

Sydney, Australia

BY DAY: Programming.

BY NIGHT: Programming.

FOR FUN: Programming.

Did I mention I like programming.