Trần Công Chín

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

https://about.me/trancongchin

Trần Công Chín sinh ngày 02 tháng 11 năm 1970 tại Hà Nội là một bác sĩ, tiến sĩ, giảng viên đại học với các công trình nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy, chữa bệnh lâu năm.

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more