כל סבר קשי דהוה לי תמן סבירתיה

Top Questions
Top Answers
1 2