Akshay Nevrekar

Mumbai, Maharashtra, India

Aspiring Data Scientist.