Vladimir Ignatov

New York, United States

Age: 44

I am a Python/C++ programmer