yanjost

Strasbourg, France

yjost.com

Age: 34

French c/c++/python developper