k0stya

Kiev, Ukraine

epam.com

Age: 25

Senior .NET developer at Epam Systems