k0stya

Kiev, Ukraine

epam.com

Age: 26

Senior .NET developer at Epam Systems