Liang-Yu Pan

Hsinchu, Taiwan(Republic of China)

Rookie C learner