StasK

Columbia, MO

stas.kolenikov.name

Age: 42

Applied statistician