StasK

Columbia, MO

stas.kolenikov.name

Applied statistician