304/365 days for the first year; not so bad.

Bitcoin address: 17csaFKUJnBp7NhqxurSHnYxBuyPhGNCcm