email: nizar [dot] basbous [at] gmail [dot] com

linkedIn : http://www.linkedin.com/pub/nizar-basbous/15/98b/224

twitter : @nizarbasbous