M Schenkel

Rochester, NY

embeddedanalytics.com

Age: 47

I program predominantly in Delphi.