M Schenkel

Rochester, NY

embeddedanalytics.com

Age: 48

I program predominantly in Delphi.