zvolkov

United States

zvolkov.com

Age: 36

Geek, buddhist, father. Besides geeky stuff I enjoy meditation, vinyl, and hiking.