import procrastination as work
work.do()

#SOreadytohelp