sh0ber

USA

Age: 34

  • JavaScript
  • AngularJS
  • VB.net