ஏன்?எதற்கு?எப்படி? போன்ற பல கேள்விகளை தினமும் சந்தித்து பதில் தேடி கொண்டிருக்கும் ஒரு சராசரி மனிதன் நான். Drupal Org : http://stackexchange.com/users/247492/dinesh-kumar