Không biết trình độ tới đâu mà tỏ vẽ dạy người khác là hông nên đâu đó nhaaaa. Má nói vậy!