1.618

Pacific NW, United States

skaliak.github.io