PHP, SYMFONY2, MYSQL, HTML5, NGINX, APACHE, DRINK & GIRLS