Samir Junaid

Riyadh

saj-sa.com

Age: 28

Beginner programmer