chenyi1976

Sydney, Australia

blog.chenyi.me

Age: 38

Java/iOS/Python Developer, Chinese, living in Sydney Australia.