lv10

New York, United States

Age: 29

lv10 = {'python_developer': ['title': 'Python Developer',
                   'languages': ['python', 'java'],
                   'interests': ['python', 
                          'flask', 
                          'MongoDB', 
                          'postgres', 
                          'REST',
                          'nltk',
                          'Algos',
                          'ubuntu',
                          'etc']]}