xiangzhuyuan

Tokyo, Japan

xiangzhuyuan.com

Age: 29

Software engineer working @ Beijing, China → moved to Tokyo JP from 201507