Iain Smith

Glasgow, Scotland

iainsmith.me

Age: 28

Mobile developer @Screenmedia.

Using Xamarin, native iOS and Android

SOreadytohelp