Krumelur

Gothenburg, Sweden

Writes software for fun and profit. #SOreadytohelp