XingxingWoo

Shanghai, China

xingxingwoo.com

Age: 30

Geek, Nerd, Otaku, ACG-kon, Sci-Fi, F2E, FOSS, Ubuntu, Mac, Blackberry.